Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Wecademy BV: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Wecademy” de besloten vennootschap Wecademy B.V.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Wecademy B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Wecademy BV te verlenen diensten zoals beschreven op www.wecademy.nl waaronder het (collectieve) abonnement op de Wecademy app, het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de beheerders omgeving bij de whitelabel Wecademy, de Wecademy factory, de Wecademy marketing automation, het Wecademy dashboard, en eventueel de hosting van de whitelabel Wecademy, vanuit het Wecademy systeem.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Wecademy BV en Licentienemer op grond waarvan Wecademy BV aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Wecademy BV beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een whitelabel Wecademy), schrijfruimte en de whitelabel Wecademy waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Whitelabel Wecademy: De door Licentienemer beheerde whitelabel Wecademy op basis van het Systeem van Wecademy BV.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Wecademy BV en op alle met Wecademy BV gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Wecademy BV is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Wecademy BV tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. De betaalde licentievergoeding zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Wecademy BV zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Wecademy BV en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van wecademy.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk. De Overeenkomst komt ook tot stand door ondertekening van de ‘overeenkomst voor opdracht’.

3.3 Wecademy BV heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1 Wecademy BV verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Wel is licentienemer onder strikte voorwaaden gerechtigd namens Wecademy BV een positie als reseller in te nemen. De voorwaarden daartoe worden in dat geval in een separate samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een maand, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van een aanbieding over een bepaalde periode.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient in het geval van een individuele licentie ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail. Bij een collectieve licenten dient opzegging ten minste 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Wecademy  verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Wecademy BV en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Wecademy BV haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Wecademy BV

6.1 Wecademy BV spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 Wecademy BV is niet betrokken bij de inhoud van de whitelabel Wecademy van Licentienemer, Wecdemy BV is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten.

6.3 Wecademy BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Wecademy BV zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Wecademy BV kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Wecademy BV.

6.5 Wecademy BV verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Wecademy BV. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Wecademy BV spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de (whitelabel) Wecademy van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één whitelabel Wecademy.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de whitelabel Wecademy.

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Wecademy BV door te geven.

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Wecademy BV mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken');
(f) geen op de whitelabel Wecademy geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Wecademy BV die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Wecademy BV zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Wecademy BV tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Wecademy BV.

7.8 Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Wecademy) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.

7.9 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Wecademy BV opgegeven of met Wecademy BV overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Wecademy BV is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Wecademy BV kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Wecademy BV genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Wecademy BV een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Wecademy BV geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 Wecademy BV heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 25,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Wecademy BV bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Wecademy BV heeft ten alle tijden het recht de whitelabel Wecademy uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Wecademy BV.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Wecademy BV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Wecademy BV geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Wecademy BV.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Wecademy BV, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Wecademy BV opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van IMU. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de whitelabel Wecademy en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Wecademy BV ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Wecademy BV.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Wecademy BV is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Wecademy BV jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal Wecademy BV en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Wecademy BV is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wecademy BV (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Wecademy BV is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Wecademy BV
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Wecademy BV onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Wecademy BV afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Wecademy BV tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Wecademy BV door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Wecademy BV gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Wecademy BV verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Wecademy BV te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Wecademy BV verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Wecademy BV verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Wecademy BV is Wecademy BV niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Wecademy BV tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wecademy BV.

 

Artikel 15 – Domeinregistratie

15.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen Licentienemer en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd.

15.2 De top level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor iedere TLD gelden verschillende toekenningvoorwaarden. Licentienemer is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.

15.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, vergkrijgen en behouden van de domeinnaam en dient zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domeinnaam naar de Software van IMU.

15.4 De voor registratie van top level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Licentienemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.

 

Artikel 16 – Hosting

16.1. Wecademy BV hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 6 en 7 zijn van toepassing op hosting en aanverwante diensten.

16.2 Zonder toestemming van Wecademy BV is het Licentienemer verboden de door IMU verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

16.3 Wecademy BV stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 15 GB per maand aan dataverkeer en 1 GB aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum is Wecademy BV bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen.

16.4 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

16.5. Licentienemer verstrekt hierbij Wecademy BV een onbeperkte licentie om alle door Licentienemer via de systemen van Wecademy BV verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door IMU geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door Wecademy BV.

 

Artikel 17 – Privacy

16.7 Wecademy BV respecteert de privacy van Licentienemer. Wecademy BV zal de persoonsgegevens van Licentienemer (en diens participanten) verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Wecademy BV is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Groningen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

18.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wecademy BV aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Wecademy BV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

SMART    -    ADAPTIVE    -    TOGETHER

'Graag regelen we alles goed en transparant'